NV Stayen en NV STVV

Alles over het beleid van onze club
Mikman
Berichten: 3054
Lid geworden op: 12 Okt 2010, 11:51

NV Stayen en NV STVV

Berichtdoor Mikman » 28 Feb 2017, 16:05

Ik heb namiddag eens de moeite genomen om de jaarrekeningen van zowel de NV Stayen als de NV STVV grondig door te nemen om voor eens en voor altijd feiten en de fictie van elkaar te onderscheiden.

Mijn bevindingen:

De NV Stayen heeft naast de eigen activiteiten ( uitbating, financiering en afbetaling stadion ) ook nog 3 dochterondernemingen, namelijk de NV STVV( 99,9% eigenaar ) , Stayen Hotel ( 100% van de aandelen ) en Stay@Stayen ( de catering, 99,3% van de aandelen ) .

De NV Stayen is een zwaar verlieslatende vennootschap met een negatief eigen vermogen van 15,4 miljoen Euro ( schulden na aftrek van alle activa ) , de voorbije boekjaren werd om en beide 2 miljoen Euro verlies geboekt. In 2014 was het een stuk meer maar dat had waarschijnlijk met de bouw van de tribune te maken. Indien STVV het stadion zelf zou uitbaten zou er dus een extra verlies van 2 miljoen Euro per jaar geboekt zijn, buiten het verlies op de catering ( zie verder ). Dan nog buiten beschouwing gelaten dat STVV het stadion nooit met eigen middelen had kunnen financieren. Dat de NV Stayen STVV had moeten compenseren voor de gronden van het stadion is ook geen juiste stelling want we zien dat zowel in Brussel ( Eurostadion ) , Oostende als Gent men eenzelfde methodiek heeft gebruikt ( stad geeft gronden in ruil voor ontwikkeling van economische activiteit ).

Stayen Hotel draait vanaf 2016 bijna break-even, de jaren ervoor was er een teruglopend verlies. Hier gaat het dus de goeie richting uit al zijn het relatief kleine bedragen, zeker tegenover de moederholding.

Stay@Stayen draait ieder jaar met wat meer verlies.

De NV STVV maakte 1,3 miljoen Euro winst maar daar ging 581.000 Euro aan uitzonderlijke kosten vanaf ( geen verdere specificatie ) alsook nog financiële kosten ( 225.000 Euro aan makelaars ) waardoor er een winst van precies 500.000€ overbleef. Opvallend: STVV heeft 465.000€ apart staan voor een hangend geschil, dat heeft te maken met de waardebepaling van de goodwill van de overname van de VZW Vrienden van Stayen. Dat komt ook terug in het eindverslag van de bevoegde commissaris, alsook de opmerking dat het voortbestaan van de vennootschap afhankelijk is van "aandeelhouders en externe finacieringsbronnen".
Het bijzonder verslag van 13 november 2016 heb ik nergens kunnen terug vinden.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de NV STVV over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2016,
opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal
van € 8.056.875,52 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 500.000
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het
implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolgd is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) uitgevoerd. Die standaarden
vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen
bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de
commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de
jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de
interne beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de jaarrekening
die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden
geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de geschiktheid van de
gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel
met voorbehoud te baseren.
Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud
In de rubriek ''Immateriële vaste activa '' is een bedrag opgenomen ten bedrage van € 537.954,87 € zijnde de
resterende boekwaarde van de conventionele goodwill tbv 2.689.000 welke ontstaan is naar aanleiding van de
overname door de NV STVV van alle activa en passiva van de VZW '' Vrienden van Stayen#?. De afschrijving van
deze goodwill zal ook het resultaat van het volgende jaar beïnvloeden voor dit bedrag . Aangezien er onzekerheid
is omtrent de bedrijfseconomische waarde van deze goodwill dienen wij een voorbehoud te formuleren m.b.t. de
rubriek ‘Immateriële vaste activa#?.
Oordeel met voorbehoud
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de paragraaf ‘Onderbouwing van het oordeel
met voorbehoud', geeft de jaarrekening, naar ons oordeel, een getrouw beeld van het vermogen en de financiële
toestand van de NV STVV per 30 juni 2016, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is
afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op toelichting
VKT 7 in de jaarrekening waarin de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 633, 634, 138 evenals van artikel 96
Nr. BE 0845.049.251 VKT 9
18/19
van het Wetboek van Vennootschappen, de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van
continuïteit verantwoordt gelet op het overgedragen verlies en het negatief eigen vermogen, alsook rekening
houdend met het voorbehoud in de paragraaf ‘Onderbouwing van het oordeel met voorbehoud'. We verwijzen
hiervoor naar ons bijzonder verslag dd. 13 november 2016 als commissaris. Deze veronderstelling is slechts
verantwoord in de hypothese dat de vooropgestelde herstelmaatregelen, volgens het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan dd. 14 november 2016, worden gerealiseerd en de vennootschap verder op de financiële steun van
haar aandeelhouders en haar externe financieringsbronnen kan blijven rekenen.


Jaarrekening STVV:

http://trendstop.knack.be/PdfAnnualRepo ... hhSRjQAxFg

Jaarrekening Stayen:


http://trendstop.knack.be/PdfAnnualRepo ... kD-mrZWXVY


Terug naar “Beleid en visie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten